2 Болум


Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясаты. Негизги саясий жана ченемдик укуктук документтер.

Коррупцияга каршы аракеттенүүнүн укуктук негизин Кыргыч Республикасынын Конституциясы, конституциялык мыйзамдар, «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана нормалары түзөт.