4 Болум


Кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу боюнча механизмдери.

Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоо боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү.

Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кызыкчылыктардын кагылышуусунун келип чыгуу тобокелдиги болгондо, кызматтык териштирүү жүргүзүүнү демилгелөөгө милдеттүү.

Кызматтык териштирүүнүн натыйжалары боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кызыкчылыктардын кагылышуусун четтетүү боюнча чараларды көрөт.

Кызыкчылыктардын кагылышуусунун алдын алуу маселеси боюнча түздөн-түз ага баш ийген кызматчы кайрылган учурда, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан чара көрүлбөөсү ишенимди жоготкондугуна байланыштуу жетекчини кызмат ордунан бошотуу үчүн негиз болуп саналат.

 

Мамлекеттик, муниципалдык кызматчыларга жана сатып алуучу уюмдардын кызматкерлерине жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө төмөндөгүлөргө тыюу салынат:

1) мамлекеттик сатып алуулардагы чечимге карата сатып алуулардын кайсы болбосун тарабынын кызыкчылыктарында кандайдыр бир таасир көрсөтүүгө;

2) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Мыйзамда жөнгө салынуучу сатып алууларда берүүчүлөр (подрядчылар) катары катышууга же аффилирленген жак катары алар менен бирге болууга;

3) аффилирленген жак болууга.

Сатып алуучу уюмдардын кызматкерлери же конкурстук комиссиянын мүчөлөрү «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдын жоболорун бузган учурда алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылат, ал эми сатып алуулардын жол-жоболору токтотула турат же болбосо сатып алуучу уюмдун же соттун чечими боюнча токтотулат.

 

Кызыкчылыктардын кагылышын башкаруу өзүнө төмөнкү этаптарды камтыйт:

- табуу жана верификациялоо;

- алдын алуу;

- жөнгө салуу.

 

Потенциалдуу кызыкчылыктардын кагылышын жок кылуу боюнча чаралар төмөнкүлөрдү ичине камтыйт:

- аларды аткаруунун жүрүшүндө кызыкчылыктардын кагылышы пайда болгон кызматтык милдеттерди аткаруудан (функцияларды ишке ашыруудан) кызмат адамын убактылуу четтетүү;

- кызмат адамы тарабынан жеке кызыкчылыктарды жок кылуу;

- кызмат адамынын кызыкчылыктардын кагылышына алып келген милдеттерин аткаруусуна жетекчи тарабынан контролдоону күчөтүү;

- кызмат адамын комиссиянын курамынан же ишкананын өкүлчүлүк же башкаруу органынан чыгаруу;

- кызыкчылыктардын кагылышы пайда болуучу конкреттүү маалыматтарга кызмат адамынын жетүүсүн чектөө;

- кызмат адамынын кызыкчылыктардын кагылышы пайда болуучу маселелер боюнча чечим кабыл алууга катышуусунан (туруктуу же убактылуу) баш тартуу;

- кызмат адамынын кызматтык милдеттерин кайрадан кароо жана өзгөртүү;

- кызмат адамынын кызыкчылыктардын кагылышына байланышпаган кызматтык милдеттерди аткаруу каралган кызмат ордуна которуу;

- кызмат адамын ээлеген кызмат ордунан бошотуу.

 

Реалдуу кызыкчылыктардын кагылышын жөнгө салуу кызыкчылыктардын кагылышынын кырдаалын карап чыгуу, аны чечүү үчүн чечимдерди табуу жана колдонуу аркылуу ишке ашырылат.